Reglement


Algemene voorwaarden

Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de deelnemers, de vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten voldoende in acht te worden genomen:

 • Op deze pagina worden onder deelnemers zowel de ingeschreven lopers als de ingeschreven fietsers verstaan.
 • Deelneming aan de LOOP|FIETS|PROEF|MARATHON|DRENTHE is geheel op eigen risico.
 • Minimum leeftijd deelnemers: per koppel moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn en de 2e loper minimaal 13 jaar of ouder. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is loopt deze mee onder verantwoording van de oudere loper.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon.
 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan een marathon een extreem fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze marathon vereist, ondanks het ontbreken van een      wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen voorbereiding.
 • Deelnemers dienen zich er bewust van te zijn dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van september in combinatie met de stops en de soms bochtige, heuvelachtige en onverharde paden).
 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan hesjes EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.
 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.
 • Inschrijfgeld voor de LOOP|FIETS|PROEF|MARATHON|DRENTHE wordt geïnd via iDeal, dit zal gebeuren bij inschrijven via inschrijven.nl.
 • Vanwege verhindering of afzegging om welke reden dan ook, zal geen restitutie plaats vinden van het inschrijfgeld.
 • Het parcours van de LOOP|FIETS|PROEF|MARATHON|DRENTHE gaat o.a. over boerenerven, langs horecagelegenheden en over andere privéterreinen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, omwonenden en/of gasten te respecteren.
 • Het is verboden om van de route af te wijken.
 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.
 • Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de marathon uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.
 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald.
 • Het is verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement, tenzij men officieel als duo deelnemer is ingeschreven.
 • Het is niet toegestaan om je als solo-loper aan te melden en vervolgens, zonder toestemming van de organisatie, met een andere solo-loper als duo (met fiets) deel te nemen.
 • Duo’s dienen met een voor het parcours geschikte, goed onderhouden en goed functionerende sportfiets deel te nemen (mountainbike, ATB, o.i.d.). Indien ondeugdelijk materiaal tot problemen tijdens het evenement op het parcours of bij de posten leidt of kan leiden, dan kan de organisatie besluiten de betrokken deelnemers van (verdere) deelname uit te sluiten.
 • Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard.
 • Er is een tijdslimiet voor het finishen van 6 uur na het startschot. Dat betekent in de praktijk dat als door een tweede groep om 10.00 uur wordt gestart, het parcours om 16.00 uur worden gesloten. – Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot aan Restaurant De Ar, maar dan op geheel eigen risico. Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers e/o andere weggebruikers (bv. in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om de wedstrijd te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.
 • De namen van de deelnemers worden op internet gepubliceerd. Indien u niet met uw naam op de lijst wilt mail dan naar info@loopfietsproef.nl .
 • De privacyverklaring in kader van VGA kunt u hier lezen
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.